Premsa Mèdica Catalana

Avís legal

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informem que el domini www.premsamedica.cat és propietat de la Fundació Privada Museu d'Història de la Medicina de Catalunya, amb CIF núm. G-08657934, i domicili a Passeig de la Bonanova 47 de Barcelona, està classificada com a fundació de tipus cultural i es troba inscrita amb el número 51 en el registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya. Podeu trobar més informació visitant el portal  www.museudelamedicina.cat.

A través del portal www.premsamedica.cat, la Fundació Privada Museu d'Història de la Medicina de Catalunya posa a l’abast dels usuaris l’oportunitat de conèixer el periodisme mèdic de la Catalunya contemporània, un patrimoni històric rellevant en el procés de desenvolupament i definició de la medicina a Catalunya, que ha suposat un mitjà de comunicació i debat al voltant de la recerca clínica o bàsica i un espai de formació mèdica continuada.

Entre els serveis bàsics que el portal ofereix, cal esmentar les bases de dades d’hemerotecaipublicitat, que l’usuari pot consultar.

Un dels objectius del portal web www.premsamedica.cat consisteix, també, en cercar els exemplars de determinades capçaleres, a diferents biblioteques, hemeroteques i arxius, i reunir-los en una nova i única col·lecció, digitalitzar aquests exemplars, disposar d’una col·lecció sencera i posar-la a l’abast del públic.

L’usuari pot consultar, també, tot un seguit de projectes de recerca, comunicacions i ponències presentades a diferents congressos, les taules organitzades, publicacions i línies de treball desenvolupades.

 

Accés dels usuaris al lloc web

La pàgina web pot ser visitada lliurement pels usuaris a excepció d'aquells llocs que, si escau, puguin restar restringits o siguin de subscripció.

L'usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús del portal té lloc, en tot cas, sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

L'usuari ha de respondre dels danys i perjudicis de tota mena que el Web pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualssevol obligacions a què queda sotmès per virtut d'aquestes condicions d'ús, o de la llei en relació amb la utilització del portal.

L'usuari es compromet a accedir al portal i utilitzar-lo de conformitat amb la llei, les condicions d'ús, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l'ordre públic. Així mateix, l'usuari s'obliga a no utilitzar el portal amb finalitats il·lícites o il·legals, lesives de drets de tercers, o que de qualssevol formes puguin danyar o inutilitzar el portal o els drets de tercers.

 

Propietat Intel·lectual i Industrial

El contingut d'aquest lloc web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual.

Tots els continguts, marques, dissenys, logos, icones, software, noms comercials, noms de domini, i qualsevol altres signes o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual i industrial, que formen part del Portal són propietat de la Fundació Privada Museu d’Història de la Medicina de Catalunya, o, en tot cas, de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en aquest Portal i que figuren com autors o titulars d’algun dret.

En cap cas s'entendrà que es concedeix llicència alguna o s’efectua renuncia, transmissió, cessió total o parcial de drets, ni es confereix cap dret, i en especial, d'explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre els continguts del Portal sense la prèvia autorització expressa i per escrit del seu propietari.
L'ús indegut del contingut d'aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.

 

Limitació de Responsabilitat

Els continguts d’aquest Portal són de caràcter informatiu. La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, la Fundació Privada Museu d’Història de la Medicina de Catalunya no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús, ni per l' interpretació o per l'ús que pugui fer-se de qualsevol d'ells.

La Fundació declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d'aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l'actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés l’usuari a través d'aquesta pàgina web, així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

Així mateix, la Fundació no es responsabilitza de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l'ús i/o contingut dels enllaços, que pugui incloure en aquesta pàgina. La inclusió d'un enllaç en el Portal no pot mai considerar-se com una recomanació; la decisió d'utilitzar l'enllaç queda subjecte a la voluntat dels usuaris d'accedir-hi.

La Fundació Privada Museu d’Història de la Medicina de Catalunya es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.

Així mateix, la Fundació no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

 

Protecció de dades personals

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de normativa aplicable en la matèria, us informem que les dades personals que, en tot cas, puguin ser facilitades per l'Usuari seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat de la Fundació Privada Museu d’Història de la Medicina de Catalunya amb la finalitat d’atendre la sol·licitud formulada.

Les dades personals que puguin ser facilitades per l'Usuari gaudiran de la protecció adequada, aplicant-les-hi les mesures de seguretat que, de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 deesembre, pel que s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els hi siguin d'aplicació.

Per mitjà de l'acceptació de les presents Condicions, l'Usuari garanteix que les dades i informacions que faciliti son les seves pròpies; en cas contrari, l'Usuari garanteix que disposa del consentiment exprés dels seus titulars per a facilitar-les, amb l'objectiu de que puguin incorporar-se als fitxers que, en cada cas, procedeixi i, en les condicions i les finalitats establertes en les presents Condicions .

La Fundació Museu d’Història de la Medicina, en tant que responsable del fitxer de dades, garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades aportades, que podreu exercitar dirigint un escrit o un correu electrònic a la Fundació fent constar la referència “Protecció de Dades”).

Així mateix, us informem que la informació publicada al web no es troba sotmesa a la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades Personals, donat que la informació publicada constitueix una font d’accés públic, a l’empara del que disposa l’article 3 j) de l’esmentada Llei.

 

Jurisdicció i Llei Aplicable

Per a la resolució de qualsevol litigi o controvèrsia que pugui sorgir sobre la interpretació o l' aplicació d'aquestes Condicions o, en general, relacionada de manera directa o indirecta amb la utilització dels serveis d'aquest Portal s'aplicarà la Llei Espanyola i es resoldrà davant dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona.

Prèviament, la Fundació Museu d’Història de la Medicina de Catalunya i l'usuari s'obliguen a negociar de bona fe per a resoldre el litigi i controvèrsia en el termini d'un mes, a comptar des de la data en que una de les parts notifiqui per escrit a l'altre la seva pretensió, potencialment objecte de litigi.

 

Fundació del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya
© Fundació del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya
Web realitzada per MediTecnologia